Новости

РЦПП

с 1 января 2019 года ИПН с заработной платы уменьшиться на 90%

Законом РК от 2 июля 2018 года №165-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по статье 341 «Корректировка дохода».

">

ДГД по г.Алматы сообщает, что Законом РК от 2 июля 2018 года №165-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по статье 341 «Корректировка дохода».

В частности, с 1 января 2019 года пункт 1 статьи 341 «Корректировка дохода» дополняется подпунктом 49), согласно которому из дохода физического лица будет исключаться облагаемый доход работника - в размере 90 процентов от суммы такого дохода. Положение настоящего подпункта применяется к доходу работника, не превышающему 25-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Тем самым, налогооблагаемый доход работника с 1 января 2019 года уменьшен на 90%. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. Следовательно, налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.

Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение работником дополнительного дохода.

 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке табыс салығы есептеу кезінде кіріс түзетіледі
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі № 165-VI Заңы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізді. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы »Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Заңына сәйкес« Кірістерді түзету »деген 341-бабына сәйкес әзірленді.
Атап айтқанда, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 341-баптың 1-тармағы «Кірістерге түзету» 49-тармақпен толықтырылады, оған сәйкес қызметкердің салық салынатын табысы осы табыстың сомасының 90% мөлшерінде жеке тұлғаның кірісінен алынып тасталады. Осы тармақшаның ережесі қызметкердің республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 25 айлық есептік көрсеткіш еселенген мөлшерінен аспайтын табысына қолданылады.
Яғни 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызметкердің салық салынатын табысы 90% -ға азаяды. Қалған еңбек ақы 10% ставка бойынша ЖТС-ға тиесілі болады. Сондықтан салық жүктемесі 10 есе азаяды.
2018 жылға қарапайым мысал арқылы төлем көзінен салық салынатын жеке табыс салығының ұсынылған есептеуін қарастырыңыз.
Законом РК от 2 июля 2018 года №165-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по статье 341 «Корректировка дохода».

">

Базовые ставки в РК

Курсы валют

Курсы валют НБ РК на 24.01.2019 г.

USD USD378.54
EUR EUR429.79
CNY CNY55.82
KGS KGS5.43
RUB RUB5.72
x

Написать в WhatsApp